Данъци, свързани с покупко-продажбата на имоти

   I. Данък върху доходите на физически лица:
Правилата за граждани на Република България и ЕС се различават от тези за граждани извън границите на ЕС.
1. Данъци за граждани на Република България и ЕС
Следните дoходи са освободени от данъци:
(a) доход от продажбата на един недвижим жилищен имот, ако са изминали поне три години от придобиването му;
(б) дoход от продажба на два недвижими имота в една календарна година, ако са минали поне пет години от тяхното придобиване.
Доходи, подлежащи на облагане:
(a) доход от продажбата на повече от един жилищен имот, освен в гореописаните случаи;
(б) дoходи от наем.
2. Данъчно облагане на физически лица, които не са граждани на ЕС
Доходи от продажби, замяна или наеми се облагат с 10% данък.

  II. Данъци и такси при покупко-продажба на имоти:
Данъци и такси при прехвърляне на собствеността:
Прехвърлянето на имот се облага с местни и нотариални данъци и такси. Общият размер на разходите за данъци и такси при прехвърляне на имот са около 4% от стойността на имота и включват местен данък, нотариални такси, такса вписване и др.

     III. Годишен данък върху имота:
Има два налога, които се дължат ежегодно: данък сгради и такса смет. Техните нива се определят от общината, където се намира имота. За Община Варна размерьт на тези налози е 0,2% данък сгради и 0,1-0,18% за такса смет. Налозите се калкулират на база данъчната оценка на имота.